Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

2589 322d 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viamojanazawsze mojanazawsze
pozakontrola
5129 1a57
Reposted fromadaamanth adaamanth viakotfica kotfica
pozakontrola
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
pozakontrola
Chcę zniknąć
Reposted fromaks aks
pozakontrola
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viamole-w-filizance mole-w-filizance
pozakontrola
3182 f52b 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaflyleaf flyleaf
pozakontrola
Wierzyłam, że jesteśmy silniejsi, niż jedna pomyłka.
— Grey's Anatomy s10e09
Reposted frombizarrement bizarrement viaflyleaf flyleaf
pozakontrola
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viadusz dusz
pozakontrola
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015

May 24 2017

pozakontrola
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaBloodEve BloodEve
pozakontrola
Bądź. Wszystko inne boli. 
— Ochocki, Vithren, "Nietu", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith vianutt nutt
2589 322d 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy vianutt nutt
pozakontrola
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaBloodEve BloodEve
pozakontrola
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viapoppyseed poppyseed
pozakontrola

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

pozakontrola
Im emocje są mocniejsze, tym trudniej je wyrazić.
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viapureevil pureevil
pozakontrola
6960 54c0 500
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viaszatanista szatanista
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaheartbreak heartbreak
pozakontrola
5401 b535 500
Reposted fromtfu tfu viabellthecat bellthecat
pozakontrola
6960 54c0 500
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viabellthecat bellthecat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl